,

حدیث نبوی

پیامبر اکرم(ص): زن بگیرید؛ که ازدواج کردن روزی شما را بیشتر می‌کند.

میزان الحکمه۵، ص۵

https://twitter.com/irandokht1444/status/1292018828533268480?s=19