بازاریابی شبکه‌ای اخلاق را فاسد می‌کند
,

بازاریابی شبکه‌ای اخلاق را فاسد می‌کند

استاد حسن عباسی:
بازاریابی شبکه‌ای اخلاق را فاسد می‌کند. برکت را از فکر و زندگی می‌برد…
روحیه دلالی و سوداگری را افزایش می‌دهد