بردگان شرکت هرمی پنبه‌ریز

این‌ها سربازان هیتلر نیستند، این‌ها بردگان شرکت هرمی پنبه‌ریز هستند!!