خالی کردن جیب زنان و دختران در قالب برگزاری کلاس‌های چگونه سر قرار برویم!

خالی کردن جیب زنان و دختران در قالب برگزاری کلاس‌های چگونه سر قرار برویم!

مهرداد آقاجانی که خود را پژوهش‌گر حوزه زنان معرفی می‌کند. در این ویدئو دارد به دختران جوان راه و رسم سر قرار رفتن (دیت) را آموزش می‌دهد:

۱۵۰ درصد پاشنه بلند بپوش…

آقاجانی با خالی کردن جیب زنان و دختران در قالب خرید بسته‌های آموزشی و برگزاری کلاس‌های چگونه سر قرار برویم و فلانی را تبدیل به شوهر کنیم امرار معاش می‌کند.

او رسماً دختران را به عمل حرام و جلب توجه جلوی نامحرم فرا می‌خواند!