بازنشستگی، برای انسانِ حلال‌زاده معنایی ندارد!
,

بازنشستگی، برای انسانِ حلال‌زاده معنایی ندارد!

افراد میان‌سال و پیر در خانواده‌های حلال‌زاده، در ابتدای راهِ رهبری و هدایت یک نسل و یک خاندان قرار دارند و انتقال تجربیات گران‌بهای بین دو یا چند نسل، تنها یکی از وظایف خطیر افراد میان‌سال و پیر است.

طرح‌ریزی خانواده، بدون حضور و نقش فعال افراد سال‌مند و پیر، طرحی عقیم است، احترام و کرامتِ جامعه‌ی پیران در نسل حلال‌زاده‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

بیست و پنجم ذی‌الحجه، نزول سوره دهر و روز خانواده و تکریم بازنشستگان