بزرگان فامیل ریشه‌های من و شما هستند این نعمت‌ها را قدر بدانیم

بزرگان فامیل ریشه‌های من و شما هستند و حلال‌زادگی امروز خود را مدیون آن‌ها هستیم، این نعمت‌ها را قدر بدانیم…

باکیفیت بینید:
http://yon.ir/5qiVj