کارهای اساسی آفرینش، دست زنان است

جامعه‌سازی و تمدن‌سازی از زنان آغاز می‌شود.