شورش علیه همجنس‌بازی

شورش علیه همجنس‌بازی

شورش علیه همجنس‌بازی

اتحادیه اروپا: هر شهری گناه همجنس‌بازی را به رسمیت نشناسد، تحریم مالی می‌شود!

رئیس‌جمهور لهستان: به شهرهایی که همجنس‌بازان را به رسمیت نشناسند، سه برابر اتحادیه اروپا پول می‌دهیم!