۲۸ مقام عالی استرالیا پدوفیل هستند!

۲۸ مقام عالی استرالیا پدوفیل هستند!

سناتور استرالیایی: اسناد و مدارک منتشر شده توسط پلیس استرالیا بسیار نگران کننده است. با نهایت تأسف ۲۸ مقام عالی استرالیا پدوفیل هستند.

متأسفانه و متأسفانه نخست‌وزیر سابق استرالیا هم در این لیست قرار دارد.

پدوفیل در فرهنگ عامه: بچه باز