نمی‌دانم در کدام یک از این شب‌ها باید تو را یاد کنم؟


یک عراقی در وصف حاج قاسم نوشته: نمی‌دانم در کدام یک از این شب‌ها باید تو را یاد کنم؟

روز مسلم چون تو فرستاده و میهمان ما بودی

یا روز حبیب، چون تو بهترین دوست بودی

یا روز قاسم چون اسمت قاسم بود

یا روز علی‌اکبر چون بدنت قطعه قطعه شد

یا روز عباس چون تو حامل پرچم بودی و دو دستت قطع شد…