هرکس به طریقی به نیزه می‌زند!


هرکس به طریقی به نیزه می‌زند!

▪️ یکی قرآن ناطق را
▪️ یکی شهید راه حق را
▪️ یکی حجاب فاطمه (س) را…

ولی در نهایت، همه ادامه دهنده راه یزید‌اند!!!