فرانسه، بدترین کشور اروپایی در آمار زنازادگی

فرانسه، بدترین کشور اروپایی در آمار زنازادگی

کدام کشورها بیشترین تعداد تولدهای نامشروع و بدون ازدواج در اروپا را دارند؟

فرانسه، بدترین کشور اروپایی در آمار زنازادگی ( ۶۰/۴درصد)

فرانسه، بدترین کشور اروپایی در آمار زنازادگی