خیانت می‌کنند بعد می‌گویند پرستو بود

خیانت می‌کنند بعد می‌گویند پرستو بود‌

خیانت می‌کنند بعد می‌گویند پرستو بود
این بخش از گفتگوی روزنامه شرق با فائزه هاشمی را بخوانید. خبرنگار می‌پرسد:‌ “در عرصه سیاست بحث آزار جنسی را در فعالیت سیاسی برای زنان چطور می‌بینید؟”

فائزه هاشمی پاسخ می‌دهد:‌ متأسفانه عمدتا با اسم صیغه تمامش می‌کنند. بخشی از سیاست‌مداران و مردان ما آلوده شده‌اند. مردان هم لفظ پرستو را یاد گرفته‌اند و از آن سوء‌استفاده می‌کنند. هوس‌بازی‌های خودشان را ربط می‌دهند به وجود پرستوها، در‌صورتی‌که بر‌عکس است؛ یعنی اول این رابطه است و بعد این خانم‌ها تبدیل به پرستو می‌شوند.‌

شرق هم تیتر می‌زند: خیانت می‌کنند می‌گویند پرستو بود‌، تا از این طریق با چماق عضوی از خانواده هاشمی، جریان کارگزاران را نواخته باشد .

‌ سال گذشته پرونده قتل میترا استاد همسر دوم محمدعلی نجفی جنجالی شد؛ اولین اظهارنظر نجفی و دوستان رسانه‌ای و سیاسی‌اش همین بود که خانم استاد پرستو بوده!