آخرین دیدار با پدر

رزمنده‌ای که برای بار پنجم عازم منطقه است و فرزندش دستش را می‌کشد که بابا بیا و برایم بستنی بگیر.
نمی‌داند این آخرین دیدار با پدر است.

کسانی که بچه دارن، بهتر درک می‌کنن از همسر و فرزندان کوچک گذشتن، چقدر سخته! عمل شهدا نزد خداوند متعال، بهاء دارد نه قیمت.