جهالت یا تجاهل؟!


سریال زمین گرم، قسمت۲۲ و قندانی که رنگ‌های آن پرچم همجنس‌بازان را تداعی می‌کند!

با تماس با شماره‌ی ۱۶۲ به سیما اعتراض جنبشی کنید که هم عوامل سازنده و طراح صحنه‌ی فیلم و هم دست‌اندرکاران سیما که اجازه پخش آن را داده‌اند، باید پاسخ‌گو باشند!!

خیلی از مردم ایران با این نمادها ناآشنا هستند و نمی‌دانند که پنهانی دارند نماد همجنس‌بازان را برای‌شان عادی‌سازی می‌کنند!! یک‌بار با چترهای رنگی، یک‌بار با قاب موبایل و…