آزار جنسی در ساختار سیاسی و اجتماعی دانمارک!


مته فردریکسن نخست وزیر دانمارک یک شرکت معتبر حقوقی را مأمور تحقیق درباره پرونده‌های مربوط به آزار و اذیت جنسی زنان در این کشور می‌کند.
خانم فردریکسن دلیل این کار را افزایش شکایات مربوط به اذیت و آزار جنسی زنان در دانمارک عنوان کرده!

اخیرا ۳۰۰ زن از تجربیات تلخ خود در زمان همکاری با احزاب سیاسی این کشور خبر داده‌اند! ظاهرا حتی خود خانم نخست‌وزیر دانمارک هم از این آزارهای جنسی افسارگسیخته مصون نمانده است!

این در حالی است که هفته گذشته نیز ۵۰۰ زن فعال در امور پزشکی (عمدتا پزشک) خواهان رسیدگی به اذیت و آزار جنسی زنان در حوزه بهداشت و سلامت شدند!!