نکنه ایمانت به رزاقیت خدا، متزلزل بشه!

برادر حواست باشه، خدای دلار ۳۰ هزار تومنی، همون خدای دلار ۳ هزار تومنیه؛

نکنه ایمانت به رزاقیت خدا، متزلزل بشه!

ازدواج کن، روزی زن و فرزند رو خودش ضمانت کرده…

https://twitter.com/FatemeMohebbi/status/1312693112318328832