حجاب فقط این نیست که زن خود را بپوشاند!


«حجاب؛ يعنى همين دقّت در برخورد، كه آلوده نشوى و آلوده نسازى؛ كه اسير نشوى و اسير ننمايى. حجاب، فقط اين نيست كه زن خود را بپوشاند؛ كه زن و مرد، هر دو بايد در اين دنيايى كه راه است و ميدان حركت است و كلاس و كوره است، سنگ راه نباشند و ديگران را در خود اسير نسازند و چشم‏‌ها و دل‏‌ها را نگه ندارند و در دنيا نمانند.»

علی صفایی حائری