نتیجه‌ی حلال‌زادگی

نتیجه‌ی حلال‌زادگی

نتیجه‌ی حلال‌زادگی
سردار دلها حاج قاسم سلیمانی: من شهادت می‌دهم پدرم در طول عمر، یک گندم حرام وارد زندگیش نکرد.