شیوه فعلی خدمت سربازی، مصداق بارز تبدیل فرصت به تهدید است

نماینده مجلس: شیوه فعلی خدمت سربازی، مصداق بارز تبدیل فرصت به تهدید است.

بهترین ماه‌های عمر جوانان در اختیار حاکمیت است ولی بجای انسان‌سازی برای نظام، ناراضی‌تراشی می‌کند.

توئیت مالک شریعتی