سقط جنین" ۳۲برابر" بیشتر از کرونا منجر به مرگ شده است!

سقط جنین” ۳۲برابر” بیشتر از کرونا منجر به مرگ شده است!