عطش دیده شدن

عطشِ دیده‌شدن


کمبود محبت و عطش برای دیده‌شدن و جهانی که تو را به سمت جلب توجه به هر قیمت فرا می‌خوانَد!

‏به قول شاعر:
بدنت بکرترین سوژه‌ی نقاشی‌ها

و لبت منبع تولید جفنگ پاشی‌ها

ازین صورت چه می‌خواهی؟

دوای سیرت بد کن

که تقصیری نکرد ایزد

درین صورت به نقاشی..