نسخه پهلوی‌بازها برای پیشرفت ایران، بعد از سرنگونی حکومت!