مکرون، رئیس جمهور فرانسه

تمدن نکبت

مکرون، رئیس جمهور فرانسه

نوجوان ۱۵ساله بود..
با معلم دبیرستان ۴۰ساله‌اش که ۳فرزند داشت و ۲نفرشان از او بزرگ‌تر بودند، زنا کرد!!
هر دو اخراج شدند اما ۱۳سال باهم در تماس بودند. معلم در ۲۰۰۶ از شوهرش جدا شد و با دانش‌آموز سابقش زیریک سقف رفتند.
او مكرون رئیس‌جمهور فرانسه است که سال ۲۰۲۰ به پیامبر اعظم اهانت کرد!

حسن عابدینی
https://twitter.com/Hassanabedini2/status/1321317758039195649