گناه زنا روی دیوار!

گناه زنا و تن‌فروشی روی دیوار!

خبر انتشار آگهی‌های فر‌وش کفش در فضای‌مجازی و رابطه آن با تن‌فروشی و گناه زنا این روزها خبرساز شده است!