طراز این اراذل الگو شدن برای جامعه هست؟

جدای از خبر خوش پیدا شدن پینگیل!

فراموش نکنیم سلبریتی باید معلم سبک زندگی باشد، اما به واقع طراز این اراذل الگو شدن برای جامعه هست؟

@FetratArak