,

همجنس‌بازی، نتیجه‌ی علوم انسانیِ غیرتوحیدی و فلسفه‌ی غرب


زنازادگی، تصویب و قانونی کردنِ گناه همجنس‌بازی در کشورهای جهان که به هرج و مرج جنسی و نابودی حرث و نسل بشر می‌انجامد، نتیجه‌ی علوم انسانیِ غیرتوحیدی و فلسفه‌ی غرب است.

به بهانه‌ی نوزدهم نوامبر امسال، روز جهانی فلسفه