همجنس_بازی گناه قوم لوط
,

همجنس‌بازی؛ گناه قوم لوط


امروز کشورهایی با پشتوانه‌ی فکریِ کانت، هگل، دکارت، نیچه و هایدگر، ازدواج (هم‌باشیِ) همجنس‌بازان را تصویب می‌کنند!!

و تصویب کننده‌‌های آن، نمایندگانی با مدارک دکترا و کارشناسی ارشد از دانشگاه‌های غربی هستند!

تاکنون بیش از ۳۲ کشور جهان، ازدواج (هم‌باشیِ) همجنس‌بازان را تصویب کرده‌اند!