دارن بابایی شونو می‌شورن

حدیث | امام حسن عسگری (ع) فرمودند: نِعْمَ الْعَضُدُ الْوَلَد.
فرزندان چه خوب بازویی و کمک کاری هستند.

این شادی نصیب تمام خونه‌های ایران باشه.