خداوند؛ توبه‌کنندگان را دوست دارد

خداوند؛ توبه‌کنندگان را دوست دارد.

إنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ

سوره بقره؛ آیه۲۲۲