,

بیانات امام خمینی‌(ره) درباره لزوم برخورد با برهنگی زنان و مردان

بیانات بسیار مهم و روشن‌گرانه امام خمینی‌(ره) درباره لزوم برخورد با برهنگی زنان و مردان و افشای چهره غرب‌گرایان در زمینه تمدن و آزادی ادعایشان…