مولاوردی مجرم شناخته شد

مولاوردی مجرم شناخته شد

مولاوردی مجرم شناخته شد

مولاوردی ، معاون سابق امور زنان رئیس جمهور به اتهام در اختیار قرار دادن اطلاعات و اسناد طبقه بندی شده با پوشش مسؤولین نظام و با هدف برهم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به دو سال و شش ماه حبس تعزیری محکوم شد.