تمدن غرب صلاحیت صحبت درباره‌ی حقوق حیوانات را ندارد!

تمدن غرب صلاحیت صحبت درباره‌ی حقوق حیوانات را ندارد!

تمدن غرب صلاحیت صحبت درباره‌ی حقوق حیوانات را ندارد!
همجنس‌بازان با نسبت دادن همجنس‌بازی به حیوانات، گناه همجنس‌بازی خود را توجیه کرده و حق حیوانات را ضایع می‌کنند!

یکی دیگر از موارد نقض حق حیوانات، ازدواج جاهلی با حیوانات یا گناه زنا با حیوانات است که تمدن غرب در همه‌ی این عرصه‌ها سرآمد است و صلاحیت صحبت درباره‌ی حقوق حیوانات را ندارد!

به بهانه‌ی دهم دسامبر روز جهانی حقوق حیوانات