قبل از شما کسی این عمل قبیح را انجام نداده!

همجنس‌بازی ریشه‌ی ژنتیکی ندارد

‏جامعه لوط در قرآن که می‌فرماید:

«قبل از شما کسی این عمل قبیح را انجام نداده» ثابت می‌کند، همجنس‌بازی ریشه‌ی ژنتیکی ندارد…

توئیت
https://twitter.com/aslekhan/status/1336726828417953797?s=19