شرافتِ ادب؛ ارجمندتر از شرافتِ نسب

شرافت ادب، ارجمندتر از شرافت نسب است
شرافت ادب، ارجمندتر از شرافت نسب است…

حدیث امام علی (ع) | غررالحکم