درد دل یک دختر تنهای ایرانی

درد دل یک دختر تنهای ایرانی!

این حرف‌ها نه تبلیغاته نه سیاه‌نمایی، براومده از دل آدمای همین جامعه‌س؛ یکی از خودمون‌.

چی شد که به اینجا رسیدیم؟

استاد حسن عباسی