در واقعیت زنان ایرانی خلبان هستند، در اینستاگرام زنان اجازه دوچرخه سواری هم ندارند

در واقعیت زنان ایرانی خلبان هستند، در اینستاگرام زنان اجازه دوچرخه سواری هم ندارند

در واقعیت زنان ایرانی خلبان هستند، در اینستاگرام زنان اجازه دوچرخه سواری هم ندارندخسته نمیشید از این همه خودتحقیری؟ چقدر بدبختید آخه!

@Afsaran_ir