بـازی‌گوشی کودک، نشانه‌ی فزونی عقل او در بزرگ‌سالی است
,

بـازی‌گوشی کودک، نشانه‌ی فزونی عقل او در بزرگ‌سالی است

بـازی‌گوشی کودک، نشانه‌ی فزونی عقل او در بزرگ‌سالی است
بـازی‌گوشی کودک، نشانه‌ی فزونی عقل او در بزرگ‌سالی است.

حدیث پیامبر رحمت(ص) | کنزالعمال، ۱۱:۴۲