تمدن نکبت

‏بعد شما فکر کن تفکری که این جنگلی رو پرورش داده، سند تربیتی ۲۰۳۰ می نویسه صادر میکنه کشورهای دیگه!