آیا الگوی سوم از زن در انقلاب اسلامی محقق شده است؟

آیا الگوی سوم از زن در انقلاب اسلامی محقق شده است؟

فصل سوم
نشست ششم

عاطفه خادمی: الگوی سوم از زن یعنی زنی که عفیف، محجبه و شریف است و در متن و مرکز تحولات است و این مرکز تحولات خانه است که جامعه متشکل از آن است.

ابوالفضل اقبالی: انتظارات نقشی از زن و مرد باید متناظر با ساخت تکوینی آنها باشد. تحقق الگوی سوم که ارمغان انقلاب است نسبتی با ایده هایی که انقلاب اسلامی طرح کرده است ندارد.