هرگاه گناهان آشكار شوند، بركت‌ها از ميان مى‌رود

هرگاه گناهان آشکار شوند، برکت‌ها از میان مى‌رود

هرگاه گناهان آشکار شوند، برکت‌ها از میان مى‌رود.

حدیث امام علی (ع) | غرر الحکم، ح۴۰۳۰

هرگاه گناهان آشکار شوند، برکت‌ها از میان مى‌رود