هرگاه گناهان آشكار شوند، بركت‌ها از ميان مى‌رود

هرگاه گناهان آشكار شوند، بركت‌ها از ميان مى‌رود

هرگاه گناهان آشكار شوند، بركت‌ها از ميان مى‌رود.

حدیث امام علی (ع) | غرر الحكم، ح۴۰۳۰

هرگاه گناهان آشكار شوند، بركت‌ها از ميان مى‌رود