چرا او سردار دلها ست؟

چرا او سردار دلهاست؟

دیدار صمیمی شهید سلیمانی با نوجوانان و جوانان در ایام فاطمیه کرمان: