مرگ رؤیای آمریکایی

مرگ رؤیای آمریکایی

مرگ رؤیای آمریکایی
آن کشورهایی که در آن خانواده دارد ضایع می‌شود، در واقع پایه‌های مدنیّت آن‌ها دارد می‌لرزد و نهایتا فرو خواهد ریخت!
(امام خامنه‌ای، ۷۶/۱۱/۰۹)