فرزند خود را هفت سال آزاد بگذار تا بازی کند

فرزند خود را هفت سال آزاد بگذار تا بازی کند.

حدیث امام صادق (ع) | الکافی، ج۶، ص۴۶