مادر شهید می‌گه وقتی دلتنگ می‌شم برای حضرت زهرا گریه می‌کنم

وقتی دلتنگ می‌شم برای حضرت زهرا گریه می‌کنم

بعد از ۳۵سال صبوری خبر پیدا شدن پیکر شهید محمدحسین لطفی رو به مادرش دادند.
مادر شهید می‌گه وقتی دلتنگ می‌شم برای حضرت زهرا گریه می‌کنم و این شعرو می‌خونم
حسینم می‌دوید و من می‌دویدم…