فرقه همجنس‌بازان، یک همجنس‌باز را وزیر فرهنگ دولت یونان کرد!

فرقه همجنس‌بازان، یک همجنس‌باز را وزیر فرهنگ دولت یونان کرد!

دولت یونان طی یک تغییر در کابینه، اولین وزیر همجنس‌باز خود را معرفی کرد.
نیکلاس یاترومانولاکیس، مرد همجنس‌باز ۴۴ ساله، بعد از یک تغییر در کابینه به سمت وزارت فرهنگ منصوب شد!

یونان از سال ۱۹۵۱ از روابط بین دوهمجنس، جرم‌زدایی کرده است این درحالیست که درطبقه‌بندی کشورهای اروپایی، رعایت حقوق افراد همجنس‌باز، از نظر شرایط زندگی، کار و قوانین در رتبه ۱۸ قرار دارد و با استانداردهای سازمان جهانی مربوط به همجنس‌بازان موسوم به “ایلگا” همسوست.

درسال‌های اخیر اقلیت‌های جنسیتی، یونان را به عنوان مقصد خود انتخاب کرده‌اند.

یونان جزو ۱۷ جایی است که اجازه اتحاد مدنی را با همجنس‌بازان داده‌اند، کشورهای عضو اتحاد مدنی، درمسیر تدریجیِ قانونی کردنِ ازدواج (هم‌باشیِ) همجنس‌بازان هستند و از روابط دوهمجنس، جرم‌زدایی کرده‌اند وفقط ازدواج (هم‌باشیِ) همجنس‌بازان، بطور رسمی در آن کشورها به قانون تبدیل نشده است!

تاکنون ۳۴ کشور ازدواج (هم‌باشیِ) همجنس‌بازان را به قانون تبدیل کرده‌اند!