شبهه عدم تشکیل قلب جنین در هفته ششم!

دوستان عزیز از انجام سونوگرافی زود هنگام پرهیز کنید.
مکرر خانم ها نگران عدم تشکیل قلب جنین در هفته ششم!! بارداری هستند.
در حالی که تا هفته دوازدهم امکان شنیده شدن ضربان قلب جنین وجود دارد.

« رعنا مهدوی» Rana Mahdavi

کانال توییتری حاضرجواب
@Haazer_javab1
instagram.com/Haazer_javab1