اثر پول شبهه‌ناک!

اثر پول شبهه‌ناک!

چه می‌شود که از سر سفره یک مسئول جمهوری اسلامی، ادمین آمدنیوز بیرون می‌آید و از سفره یک راننده تاکسی، شهید حججی؟!

لباس دین به تنش بود، ولی می‌خواست با درآمد تولید سیگار، سازمان تبلیغات اسلامی را اداره کند!