تحسین از آن زنانی‌ست که اندام‌های‌شان آن‌ها را تعریف نکرده است


تحسین از آن زنانی‌ست که اندام‌های‌شان آن‌ها را تعریف نکرده است و برای عمیق‌تر شناختنِ ماهیت‌شان به عنوان یک فرد تلاش می‌کنند نه یک جنس…!!

| پونه مقیمی |