یه فاسد رفت، یه فاسد دیگه اومد!

یه فاسد رفت، یه فاسد دیگه اومد!